Outplacement

Ex-werknemers stap voor stap begeleiden naar een nieuwe job of toekomstgerichte opleiding: dat is de specialiteit van onze outplacement coaches.

Wat is dat, outplacement?

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen, die in opdracht van een werkgever, door de dienstverlener (outplacementbureau), individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden, of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Wie heeft recht op outplacementbegeleiding?

Op basis van CAO 82 zijn werkgevers sinds 5 oktober 2002 verplicht outplacement voor te stellen aan medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar en het bedrijf moeten verlaten. Het recht op outplacement werd recentelijk in het kader van het eenheidsstatuut veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Voor de andere medewerkers, die buiten de wettelijke verplichting vallen, kan outplacement spontaan aangeboden worden door de werkgever, bijvoorbeeld als onderdeel van de ontslagregeling. In dit geval is CAO 51 van toepassing.

Onze aanpak

X-Care kan de door HR-Planet opgebouwde expertise binnen outplacementbegeleiding nu aanwenden om dit specifiek toe te passen binnen de zorgsector. Onze coaches zijn stuk voor stuk ervaren binnen het outplacementluik, en dit voor diverse profielen. Zij zorgen er ook voor dat men in eigen regio outplacement kan volgen. Bovendien bestaat onze begeleiding uit verschillende periodes, met daaraan gekoppeld gefaseerde facturatie, wat onze aanpak uniek maakt in zijn soort.

 

Contacteer ons!